Odklad splátok pre úvery. Čo bude so splátkami poistného?
#Blog #Uvery

Odklad splátok pre úvery. Čo bude so splátkami poistného?

Publikovane:14/03/2022

Banky umožnia odklad splátok úverov až na 9 mesiacov. Bude odklad možný aj pre platenie poistného?

Vláda sa s bankami dohodla o odklade splátok úverov v rámci balíka opatrení „LEX CORONA“ pre pomoc v tejto mimoriadnej situácii. Návrh zákona je na svete, vláda by o ňom mala rokovať v priebehu tohto týždňa.

Počas odkladu splátok úveru nebudete platiť istinu ani úrok. Ak však máte k úveru uzatvorené poistenie (v banke alebo v komerčnej poisťovni), splátku poistného budete musieť naďalej platiť.

Na základe aktuálne platnej legislatívy, konkrétne podľa Občianskeho zákonníka §801 ods.2 by neplatením poistného došlo k zániku poistnej zmluvy. To sa nevzťahuje len na poistenie v súvislosti s úverovými produktami, ale vo všeobecnosti na všetky druhy poistenia - PZP, rizikové životné poistenie, poistenie nehnuteľnosti,...

Z toho dôvodu poisťovne v súčasnosti nepripúšťajú možnosť odkladu splátok poistného.

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) zverejnila vyhlásenie, v ktorom vysvetľuje toto stanovisko:

Ako reprezentant poisťovní pôsobiacich na Slovensku citlivo vnímame a chápeme nepriaznivú situáciu našich klientov v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19. Poisťovne ju tiež pociťujú v plnom rozsahu tak, ako všetci obyvatelia, inštitúcie aj podniky. Aj poisťovne fungujú s obmedzeným počtom zamestnancov, z ktorých väčšina musí pracovať z domu. Napriek tomu plnia všetky svoje záväzky z poistných zmlúv a v rámci svojich možností robia všetko preto, aby klientom uplatňovanie ich nárokov zjednodušili a pomohli im v núdzi.

Výplaty poistných plnení poskytujú tak, ako doteraz a súčasná situácia dokonca spôsobila to, že vo väčšom rozsahu, ako obvykle. Živelné pohromy, havárie, úrazy, aj kriminalita, sa totiž odohrávajú bez ohľadu na pandémiu.

Poisťovne musia vyvíjať enormné úsilie, aby v tejto situácii dokázali plniť svoju funkciu bez toho, aby sa to dotklo nielen klientov, ale aj ich vlastného hospodárenia. K svojej práci potrebujú zdroje, a tými je práve poistné. Poistníci pravidelnými platbami poistného vytvárajú rizikový fond, z ktorého sa vyplácajú poistné plnenia tým, u ktorých nastala poistná udalosť – straty poistených sú kryté poistným od členov tohto rizikového spoločenstva. V tejto situácii preto nie je možné očakávať, že by poisťovne mohli pristúpiť na paušálny (plošný) odklad platieb poistného. Ak by to urobili, v pomerne krátkom čase by sa dostali do problémov, a tým by priviedli do problémov aj svojich klientov.

Naviac ­– súčasné právne normy neupravujú prerušenie poistenia, a ak klient prestane platiť poistné, zákonným dôsledkom je zánik zmluvy, a tým aj zánik poistnej ochrany. V takom prípade by klient musel v plnom rozsahu znášať aj veľké škodové udalosti, ktorých dôsledky môžu mať zničujúci dopad na jeho ekonomickú situáciu, a to iba preto, že chcel ušetriť niekoľko desiatok eur na ročnom poistnom. Dôsledky napr. havárie motorového vozidla, škôd na majetku spôsobených výbuchom plynu, požiarom, povodňou, záplavou alebo z inej príčiny, prípadne úrazu, choroby alebo úmrtia živiteľa rodiny, bývajú často fatálne.

V čase neistoty je preto poistenie jednou z mála istôt, keďže pri katastrofách dokáže zmierniť aspoň ich finančné následky.

Ak teda máte poistné zahrnuté v mesačnej splátke úveru, túto čiastku nezabudnite zaplatiť, inak poistenie zanikne.

Zdroj: SLASPO

Nájdete nás Kováčska 17, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je monar.sk. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

kód
Obnoviť
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná