Na zateplenie domu môžete získať príspevok až 8800 eur
#Blog #Nehnutelnosti

Na zateplenie domu môžete získať príspevok až 8800 eur

Publikovane:14/03/2022

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu č. Z6/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Kvôli obmedzeniam v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bol však posunutý začiatok predkladania žiadostí.

Aktuálne je už možné podávať žiadosti o tento príspevok a to od 4. mája 2020 do 30. júna 2020 alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí.

Žiadosť sa podáva cez elektronický formulár. Následne je potrebné do 10 dní od zaevidovania elektronickej žiadosti predložiť alebo poslať vytlačenú žiadosť v listinnej podobe na adresu ministerstva v uzatvorenej obálke s označením „Príspevok na zateplenie rodinného domu“.

Maximálna výška príspevku je 8800 eur.

Výška príspevku na zateplenie rodinného domu sa určí ako súčet príspevkov stanovených nasledovným spôsobom:

Zdroj: www.byvajteusporne.sk


Žiadateľ

Žiadateľom o príspevok na zateplenie rodinného domu môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
 • je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie a
 • je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu.

Podmienky poskytnutia príspevku

 • pri obnovených stavebných konštrukciách, vymenených stavebných konštrukciách alebo novozhotovovaných stavebných konštrukciách sú splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy (STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky),
 • pri neobnovených stavebných konštrukciách a nevymenených stavebných konštrukciách sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,
 • na zateplenie rodinného domu uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
 • práce zahrnuté do oprávnených nákladov boli začaté po 31. decembri 2014,
 • na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok na zateplenie rodinného domu podľa zákona alebo podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
 • žiadosť o príspevok na zateplenie rodinného domu obsahuje predpísané náležitosti,
 • rodinný dom spĺňa požadované podmienky.

Rodinný dom

 • Rodinný dom bol starší ako 10 rokov (na základe kolaudačného rozhodnutia alebo iného dokladu) pred realizáciou jeho zateplenia,
 • celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome; celková podlahová plocha vypočítaná z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií aj so zohľadnením počtu podlaží a situovania vykurovaných, resp. nevykurovaných priestorov v stavbe
 • nachádza sa na území SR a
 • je využívaný výlučne na bývanie; na adrese rodinného domu nemôže byť uvedené sídlo spoločnosti alebo prevádzkarne alebo budova nie je určená na iný typ bývania (chata,...)

Žiadosť o príspevok je možné podávať pred alebo po realizácii zateplenia.

Celý text výzvy spolu so zoznamom povinných príloh v jednotlivých prípadoch si môžete prečítať TU.

Zdroj:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Nájdete nás Pribinova 8, 040 01 Košice

(vchod Mojmírova 10, zadná strana OD Dargov)

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je svetbyvania.sk. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

kód
Obnoviť
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná