Od 1. júla môžete žiadať o príspevok na nové ekologické domy
#Blog #Nehnutelnosti

Od 1. júla môžete žiadať o príspevok na nové ekologické domy

Publikovane:14/03/2022

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) vyhlásilo ďalšiu výzvu č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

V súlade s plnením opatrení a postupov Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie všetky nové budovy musia od 31. decembra 2020 dosiahnuť úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie. Príspevok na rodinný dom má motivovať vlastníkov na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

Žiadosti o tento príspevok bude možné podávať od 1. júla 2020 do 30. septembra 2020 alebo do naplnenia počtu 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí.

Žiadosť sa podáva podobne ako v prípade prvej výzvy, cez elektronický formulár. Následne je potrebné do 10 dní od zaevidovania elektronickej žiadosti predložiť alebo poslať vytlačenú žiadosť v listinnej podobe na adresu ministerstva v uzatvorenej obálke s označením „Príspevok na rodinný dom“.

Maximálna výška príspevku je 8000 eur.


Žiadateľ

Žiadateľom o príspevok na rodinný dom môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
 • je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie a
 • je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku.

Podmienky poskytnutia príspevku

 • na rodinný dom vrátane jeho technologického systému nebol poskytnutý príspevok podľa zákona, podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie,
 • žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti,
 • rodinný dom spĺňa požadované podmienky.

Rodinný dom

 • rodinný dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda A0),
 • stavebné konštrukcie rodinného domu spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané najskôr v druhom kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok, t. j. najskôr v roku 2018
 • celková podlahová plocha je najviac 200 m2,
 • nachádza sa na území SR a
 • je využívaný výlučne na bývanie; na adrese rodinného domu nemôže byť uvedené sídlo spoločnosti alebo prevádzkarne alebo budova nie je určená na iný typ bývania (chata,...)

Celý text výzvy spolu so zoznamom povinných príloh v jednotlivých prípadoch si môžete prečítať TU.

Zdroj:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Nájdete nás Kováčska 17, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je monar.sk. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

kód
Obnoviť
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná