Odklad platenia odvodov pre zamestnávateľov a živnostníkov
#Blog #Covid19

Odklad platenia odvodov pre zamestnávateľov a živnostníkov

Publikovane:14/03/2022

Základné informácie

V rámci opatrení na zmiernenie dôsledkov pandémie a pomoc podnikateľským subjektom bol schválený zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podľa tejto novely zákona, s účinnosťou od 6. apríla 2020 si niektorí zamestnávatelia a povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu odložiť platenie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie.

Platí to však len pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu tržieb alebo pokles príjmu o 40 % a viac.

Ako určiť pokles tržieb?

Nariadenie vlády SR ustanovuje, že pokles tržieb sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac (marec 2020) s:

 • výškou tržieb za marec 2020 ak v tom čase vykonával činnosť; alebo
  s mesačným priemerom tržieb, ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok (tržby za rok 2019 /12),
 • výškou tržieb za február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

Pokles tržieb odvádzateľa sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.

Ktorých odvodov sa to týka?

 • Odvodov povinne poistených SZČO,
 • V prípade odvodov zamestnávateľov ide len o poistné a preddavky platené za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti. Odklad neplatí na predloženie mesačných výkazov preddavkov na poistné za mesiac marec 2020.

Možnosť odkladu sa týka platieb odvodov za mesiac marec 2020. Splatnosť týchto odvodov sa predlžuje do 31. júla 2020.

Vláda SR môže v budúcnosti nariadením ustanoviť aj iné obdobie odkladu a ďalšie termíny splatnosti.

Ako požiadať o odklad?

Sociálna poisťovňa

Nárok na odklad platenia odvodov si môžu podnikatelia uplatňovať vyplnením a odoslaním elektronického formulára, ktorý na tento účel pripravila Sociálna poisťovňa a zverejnený je na jej webovej stránke.

Spôsob, akým platiteľ oznámi pokles obratu, resp. príjmu z podnikania:

 • Odoslaním elektronického formulára: elektronický formulár. Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného.
 • Zaslaním/doručením listinnej verzie formuláru (ak nemáte prístup k internetu) : listinná podoba formuláru – príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Tie podnikateľské subjekty, ktorých aktuálne mailové alebo telefonické kontakty Sociálna poisťovňa má k dispozícii, boli v priebehu veľkonočných sviatkov informované o zverejnení formulára a možnosti podávať žiadosti/formuláre.

Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše.

Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené.

Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.


Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Splnenie podmienky (pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania o 40 % a viac) preukazuje podnikateľský subjekt podaním čestného vyhlásenia.

Formulár na vyplnenie čestného vyhlásenia je dostupný v Elektronickej pobočke. Nájdete ho v hlavnom menu ako prvú ponuku pod názvom COVID-19 -> Odklad splatnosti.

V prípade, že nemáte elektronickú pobočku môžete si ju spraviť TU.


Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Zdravotná poisťovňa pripravila tlačivo „Oznámenie o odklade splatnosti preddavku“, prostredníctvom ktorého budú platitelia oznamovať odklad splatnosti preddavku za mesiac marec 2020. Jeho súčasťou je aj čestné prehlásenie o poklese čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac a spôsob jeho určenia, keďže ide o podmienku pre umožnenie odkladu splatnosti preddavku.

Tlačivo je možné doručiť:

 • - poštou na adresu sídla: Union zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava;
 • - elektronicky, na zriadenú emailovú adresu pre tento účel: [email protected];
 • - prostredníctvom správy cez svoje konto v Online pobočke (vybrať kategóriu „Odklad splatnosti preddavku“);

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pripravila elektronický formulár, pomocou ktorého môžete novú skutočnosť oznámiť, a zároveň požiadať o odklad splatnosti preddavku na poistné.
Dá sa to aj priamo z vášho konta v ePobočke.

Urobiť tak môžete aj prostredníctvom listinnej žiadosti, ktorú je podpísanú potrebné doručiť do VšZP, prípadne priložiť naskenovanú do mailu a zaslať na [email protected].

VšZP ubezpečuje, že všetky žiadosti o odklad splátok spracuje bez ohľadu na termín ich doručenia. Zamestnávatelia a SZČO sa teda nemusia obávať, že zmeškajú lehotu na podanie oznámenia o uplatnení odkladu splatnosti preddavkov na poistné.


Zdroje:
Zákon č. 68/2020 Z. z.
Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z.
Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne

Nájdete nás Kováčska 17, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je monar.sk. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

kód
Obnoviť
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná