Nové pravidlá pre odklad splátok úverov
#Blog #Uvery #Banky

Nové pravidlá pre odklad splátok úverov

Publikovane:14/03/2022

Odklad splátok kvôli pandémii. Aké sú podmienky a postup?

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 8.apríla podpísala zákon o odklade splátok, ktorý nadobúda účinnosť dňom 9. apríla 2020 zverejnením v Zbierke zákonov SR. Doteraz bolo tiež možné požiadať o odklad, avšak v rámci opatrení LEX CORONA sa týmto zákonom upravili podmienky odkladu počas obdobia pandémie.

Pripravili sme pre vás prehľad základných informácií:

O odklad treba požiadať

Odklad splátok nebude platiť automaticky plošne pre všetkých, o odklad bude potrebné požiadať banku, resp. spoločnosť, v ktorej máte úver. Za odklad splátok vám nesmie byť účtovaný žiadny poplatok. Žiadosť bude možné podať elektronicky cez formuláre na stránkach spoločností, internetbanking, e-mailom alebo osobne na pobočke banky. Formulár žiadosti spolu s postupom a základnými informáciami bude zverejnený na internetových stránkach bánk a nebankových spoločností.

Potrebujete vyplniť nasledovné údaje:

 • Meno a priezvisko dlžníka:
 • Rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené):
 • Adresa trvalého pobytu:
 • Adresa, na ktorej dlžník preberá listové zásielky:
 • Adresa elektronickej pošty, ak existuje:
 • Telefónne číslo:
 • Emailová adresa:
 • Označenie úveru, ktorého sa žiadosť týka (napríklad číslo zmluvy):
 • Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu ................ mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).

Podnikatelia vypĺňajú osobitný formulár žiadosti, ktorý zahŕňa aj čestné vyhlásenie:

 • o počte zamestnancov
 • o tržbách
 • o znížení príjmov v dôsledku pandémie

Kto môže požiadať

Odklad splátok je určený najmä pre tých, ktorí majú znížený príjem v dôsledku aktuálnych opatrení kvôli koronavírusu. O odklad splátok môžu okrem fyzických osôb požiadať aj živnostníci, malé a stredné podniky s menej ako 250 zamestnancami (ročný obrat do 50 mil. eur).

V prípade viacerých dlžníkov na úvere môže o odklad požiadať ktorýkoľvek z nich, odklad sa bude týkať všetkých dlžníkov na danom úvere.

V prípade poberania štátneho príspevku, štátneho príspevku pre mladých alebo štátneho príspevku pre mladomanželov môžete tiež požiadať o odklad splátok, o štátny príspevok neprídete. Po skončení doby odkladu bude ďalej platiť aj pre odložené splátky.

Ak ste pred schválením tohto zákona požiadali o odklad splátok z dôvodu pandémie podľa štandardných podmienok, môžete požiadať o odklad na základe nových podmienok. Predchádzajúca žiadosť sa zruší a doba odkladu bude pokračovať podľa tohto špecifického postupu.

Základné podmienky

Dlžník nesmie byť v omeškaní viac ako 30 dní so splátkou úveru, pri ktorom žiada o odklad.

Zároveň nesmie byť k 29. februáru 2020 v omeškaní viac ako 30 dní so splátkou aspoň 100 eur na žiadnom ďalšom úvere u tohto istého veriteľa a nesmie byť v osobnom bankrote.

Problém pre neplatičov - Dlžníkom, ktorí neplatia splátky, majú exekúcie alebo ich úver bol zosplatnený, pravdepodobne nebude odklad povolený.

Odklad platí pre splátkové úvery

O odklad môžete požiadať pre úvery, pri ktorých platíte pravidelné splátky – hypotekárny úver, stavebný úver, medziúver, spotrebiteľský úver, splátkový predaj, finančný lízing.

Pre kreditné karty a povolené prečerpania nie je možné požiadať o odklad.

O odklad môžete požiadať v prípade všetkých úverov, ktorých sa predmetný zákon týka, avšak o odklad splátok toho istého úveru môžete počas obdobia pandémie požiadať najviac jedenkrát. Preto zvážte, či je naozaj nevyhnutné žiadať o odklad, ak zvládate aj v tejto situácii splácať úvery.

Doba odkladu

Odklad splátok je možný až o 9 mesiacov v prípade hypotekárnych a spotrebiteľských úverov, v prípade lízingov a splátkových predajov je možný odklad o 3 mesiace a následne odklad o ďalšie 3 mesiace.

Odklad platí na dohodnutú dobu aj v prípade, že sa obdobie pandémie skončí skôr.

Nemusíte využiť maximálnu dobu odkladu, v žiadosti uvediete o akú dobu máte záujem. Zároveň budete mať možnosť začať splácať úver pred skončením dohodnutej doby odkladu.

Lehota na podanie a schválenie žiadosti

O odklad splátok môžete požiadať kedykoľvek počas obdobia pandémie. Do 30 dní by ste mali dostať vyjadrenie k žiadosti.

Odklad platí od prvej neuhradenej splátky po dni podania žiadosti. Do odkladu je možné zahrnúť aj poslednú neuhradenú splátku pred podaním žiadosti, ak s touto splátkou nie ste v omeškaní viac ako 30 dní.

Odklad neznamená odpustenie

Počas doby odkladu splátok nebudete platiť ani istinu dlhu ani úroky. Počas doby odkladu sa úver naďalej úročí, nezaplatené úroky sa rozvrhnú do splátok po skončení doby odkladu ak sa nedohodne inak. V konečnom dôsledku tak na úrokoch za tento úver zaplatí viac.

Ak máte v splátke úveru zahrnuté aj poistenie na túto časť splátky sa odklad nevzťahuje, banka resp. spoločnosť, v ktorej máte úver vás bude informovať o postupe v prípade splátok poistného.

Odklad splátok nebude mať negatívny dopad na rating klienta

Doposiaľ sa odklad splátok zapisoval do úverového registra a pre klientov znamenal „negatívny záznam - neplatenie“, čo zhoršovalo bonitu klientov a komplikovalo získanie ďalšieho úveru v budúcnosti.

Podľa nových pravidiel odklad splátok z dôvodu pandémie nesmie znamenať omeškanie a nebude mať negatívny vplyv na váš rating v prípade budúcich žiadostí o úver.

Bezkontaktné platby do 50 eur

Počas obdobia pandémie sa podľa tohto zákona zvyšujú limity pre bezkontaktné platby na 50 eur.


Jednotlivé banky a stavebné sporiteľne postupne na svojich stránkach zverejňujú postup podania žiadosti o odklad z dôvodu pandémie. Pokiaľ je to možné využívajte elektronické podanie žiadosti bez návštevy pobočky.


BANKY:

Československá obchodná banka, a. s.

Fyzické osoby:

Stiahnite si žiadosť z webstránky banky a vyplňte ju. Vyplnenú žiadosť doručte do banky:

 • poštou na adresu: Československá obchodná banka a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, alebo
 • e-mailom: [email protected], alebo
 • odovzdajte osobne na akejkoľvek pobočke ČSOB, alebo
 • kontaktujte Infolinku ČSOB na čísle 0850 111 777 a vyplňte žiadosť o odklad telefonicky

Žiadosť o odklad splátok môžete bez návštevy pobočky vyplniť priamo v aplikácii: Smartbankingu, alebo Internetbanking (cez Moja ČSOB).

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

Žiadosť je možné podať bez návštevy pobočky, ak formulár podpíšete Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite do príslušnej e-mailovej schránky – podľa ročného obchodného obratu vašej spoločnosti:

 • V prípade, ak ste klient s obratom do 1,5 mil.€ na e-mailovu adresu [email protected].
 • V prípade ak ste klient s obratom od 1,5 mil.€ do 10 mil.€ a Váš vzťahový manažér je na SME pobočke v meste Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Trnava, Trenčín, Nitra, Poprad, Prešov, pošlite žiadosť o odklad splátok na emailovú adresu [email protected], alebo kontaktujte svojho vzťahového manažéra.
 • V prípade ak ste klient s obratom nad 10 mil.€ a Váš vzťahový manažér je na Korporátnej pobočke v meste Bratislava, Košice, Trenčín, pošlite žiadosť o odklad splátok na emailovú adresu [email protected], alebo kontaktujte svojho vzťahového manažéra.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.


mBank S. A., pobočka zahraničnej banky

Žiadosť o odklad môžete podať elektronicky cez internet banking a lebo mobilnú aplikáciu, prípadne poštou.

 • Internetbanking: Žiadosť nájdete v časti "Supermarket", kde zvolíte "Úvery" a následne "Žiadosť o odklad splátok úverov".
 • Mobilná aplikácia: Otvorte "Financie", potom záložku "Úvery" a kliknite na svoj úver. V detailoch úveru potom nájdete "Odklad splátok".

Ďalšie informácie a postup TU.


OTP Banka Slovensko, a. s.

Fyzické osoby:

Tlačivo žiadosti zverejnené na webstránke banky je potrebné vyplniť a doručiť do banky:

 • osobne na pobočku banky, alebo
 • žiadosť s úradne overeným podpisom môžete poslať poštou, alebo
 • žiadosť s kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné poslať aj emailom na [email protected]

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

Pre každý úver poskytnutý v OTP Banke je možné vyplniť samostatnú žiadosť o odklad splácania úveru a zvoliť si jednu z týchto úľav:

 • odloženie splátok istiny úveru
 • odloženie splátok istiny a úrokov z úveru
 • odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo

Je potrebné vyplniť Žiadosť o odklad splácania úveru a Prílohu k žiadosti (čestné vyhlásenie). Dokumenty je potrebné kompletne vyplniť, podpísať a doručiť osobne/poštou na adresu vzťahového manažéra Regionálneho mikro alebo korporátneho centra alebo e-mailom (na ďalších formách doručovania banka pracuje).

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.


Poštová banka, a. s.

Fyzické osoby:

O odklad splátok môžete požiadať:

 • cez online formulár na webstránke banky, alebo
 • vyplnením žiadosti o odklad splátok, ktorú naskenovanú pošlete emailom na [email protected], alebo
 • vyplnením žiadosti o odklad splátok, ktorú podpísanú pošlete poštou na adresu: Oddelenie správy úverov, Poštová banka, a.s. Karloveská 34, 842 64 Bratislava, alebo
 • osobne na pobočkách banky.

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

O odklad splácania môžete požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • vyplnením žiadosti o odklad splácania úveru, ktorú podpísanú osobou oprávnenou konať za dlžníka pošlete emailom na [email protected],
 • vyplnením žiadosti o odklad splácania, ktorú podpísanú osobou oprávnenou konať za dlžníka pošlete poštou na adresu: Poštová banka, a.s., Odbor riadenia a podpory predaja, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
 • kontaktovaním svojho vzťahového manažéra, ak vám bol pridelený,
 • osobne na obchodných miestach Poštovej banky.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.


Prima banka Slovensko, a. s.

Žiadosť môžete podať cez internetbanking, ak takú možnosť nemáte tak aj osobne na pobočke banky.

Ďalšie informácie a postup TU.


Raiffeisen BANK (Tatra banka, a. s. odštepný závod)

Žiadosť je možné podať:

 • osobne na pobočke, alebo
 • telefonicky - kontaktujte Infolinku na čísle 0850 850 555, ktorá Vám je k dispozícií v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, alebo
 • e-mailom - na e-mailovu adresu [email protected]

Ďalšie informácie a postup TU.


Slovenská sporiteľňa, a. s.

Fyzické osoby:

Žiadosť môžete podať online cez Georgea (internetbanking), ak takú možnosť nemáte tak aj osobne na pobočke banky.

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

 • Ak máte obrat nad 1 milión eur:

Kontaktujte svojho firemného poradcu telefonicky alebo e-mailom, ktorý vám pomôže s vypĺňaním žiadosti.

Žiadosť bude najrýchlejšie spracovaná, ak ju pošlete cez službu Business24. Žiadosť musí byť podpísaná Bezpečnostným predmetom, Kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo fyzickým podpisom osobou, resp. osobami oprávnenými konať v mene vašej spoločnosti.

Pre iný spôsob doručenia žiadosti kontaktujte svojho firemného poradcu, ktorý vás usmerní.

 • Ak máte obrat do 1 milióna eur:

Kontaktuje svojho špecialistu telefonicky alebo e-mailom z kontaktného e-mailu, ktorý ste poskytli banke, alebo odošlite žiadosť prostredníctvom formulára na webstránke.

Stiahnite si a vyplňte Žiadosť o odklad splácania úveru. Vyplnenú žiadosť si vytlačte a podpíšte (Žiadosť o odklad splácania musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za dlžníka) alebo žiadosť podpíšte prostredníctvom Kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),

Podpísanú žiadosť naskenujte a pripojte do kontaktného formulára, v prípade podpísania žiadosti s KEP pripojte do kontaktného formulára iba súbor.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.


Tatra banka, a. s.

Fyzické osoby:

O odklad splátok môžete požiadať cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo cez internet banking.

Ak takéto možnosti nemáte, môžete využiť aj elektronickú komunikáciu cez DIALOG Live alebo žiadosť môžete podať osobne na pobočke banky.

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

Kontaktujte svojho vzťahového manažéra, ktorý s vami prejde podanie žiadosti.

Ak vzťahového manažéra nemáte, využite DIALOG Live na *1100 (tel. č. 0800 00 1100) alebo požiadajte o odklad prostredníctvom vyplneného formulára e-mailom na adresu [email protected] z kontaktného e-mailu, ktorý ste poskytli banke.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky

Fyzické osoby:

Na webstránke banky je potrebné vyplniť elektronický formulár na odoslanie žiadosti alebo podať žiadosť osobne na pobočke banky.

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

Z webstránky banky je potrebné stiahnuť žiadosť, vyplniť ju a podpísať. Následne naskenovanú žiadosť priložte do elektronického formulára na stránke alebo žiadosť podajte osobne na pobočke banky.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.


Všeobecná úverová banka, a. s.

Fyzické osoby:

Na webstránke banky je potrebné vyplniť elektronický formulár na odoslanie žiadosti.

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

Na webstránke banky je potrebné vyplniť elektronický formulár na odoslanie žiadosti.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU:


STAVEBNÉ SPORITEĽNE:

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Na stránke PSS je potrebné vyplniť elektronický formulár. Po jeho spracovaní budete kontaktovaní.

Ďalšie informácie a postup TU.


ČSOB Stavebná sporiteľňa, a. s.


Odklad splátok sa týka úverov v zmysle zákona o úveroch na bývanie ako aj úverov v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Zákon sa nevzťahuje na úvery v programe OBNOVA.

Stiahnite si žiadosť z webstránky banky a vyplňte ju. Vyplnenú žiadosť doručte do banky:

 • e-mailom na adresu: [email protected], alebo
 • kontaktujte Infolinku ČSOB SP na čísle 0800 111 303 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 17:00 a vyplňte žiadosť o odklad telefonicky (mimo uvedených hodín použite emailovú komunikáciu spomenutú vyššie) alebo
 • poštou na adresu: ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, alebo
 • odovzdajte osobne na akejkoľvek pobočke ČSOB alebo ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s.

Ďalšie informácie a postup TU.


Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Žiadosť môžete podať:

 • cez elektronický formulár na webstránke stavebnej sporiteľne, alebo
 • stiahnite si tlačivo a vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite poštou

Iné formy doručenia nebudú akceptované.

Ďalšie informácie a postup TU.


Podmienky odkladu splátok sú v tejto situácii nastavené miernejšie ako pri štandardnom postupe, celková preplatenosť úveru bude však vyššia kvôli úročeniu po dobu odkladu. Ak by ste predsa len dokázali naďalej platiť pravidelné splátky zvážte aj iné možnosti ako sú zníženie úrokovej sadzby, predĺženie doby splatnosti úveru či refinancovanie.

Zdroje:
Národná banka Slovenska
Zákon č. 75/2020 Z.z.

Inernetové stránky bánk a stavebných sporiteľní

Nájdete nás Kováčska 17, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je monar.sk. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

kód
Obnoviť
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná