Čo robiť pri strate kúpnej zmluvy
#Blog #Zmluvy

Čo robiť pri strate kúpnej zmluvy

Publikovane:14/03/2022

Neviete nájsť kúpno-predajnú zmluvu k Vašej nehnuteľnosti? Existuje viacero možností ako sa dostať k jej kópii alebo originálu.

Predávajúci

Po uzatvorení kúpnej zmluvy si jeden originál ponecháva každá zmluvná strana, teda jednou z možností je kontaktovať predávajúceho, ktorý by Vám mohol vyhotoviť kópiu kúpnej zmluvy, resp. jej overenú kópiu.

Po rokoch užívania danej nehnuteľnosti však pravdepodobne už na predchádzajúceho vlastníka nemáte aktuálny kontakt, resp. možno nie je ochotný Vám v tejto záležitosti pomôcť. V takom prípade sa môžete obrátiť na kataster nehnuteľností.

Kataster

Pri kúpe/predaji je potrebné zmeniť vlastníka aj na liste vlastníctva k danej nehnuteľnosti. K návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa prikladá aj originál kúpnej zmluvy.

Podľa §8 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „katastrálny zákon“) sú takéto dokumenty súčasťou zbierky listín katastrálneho operátu.

Na katastrálnom odbore okresného úradu, pod ktorý patrí daná nehnuteľnosť, je možné vyžiadať kúpnu zmluvu k nahliadnutiu alebo vyhotoveniu kópie.

Kópia listiny sa vyhotovuje na základe ústnej alebo písomnej žiadosti.

Katastrálne odbory jednotlivých Okresných súdov môžu mať vlastné tlačivo žiadosti, ktoré je zvyčajne zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva vnútra SR v časti Miestna štátna správa podľa príslušného kraja.

O kópiu nemôže požiadať ktokoľvek, pretože podľa §68 katastrálneho zákona je verejnosť zbierky listín obmedzená.

„Prístup k listinám uloženým v zbierke listín sa umožňuje len vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe, ich právnym predchodcom a právnym nástupcom. Prístup k listinám uloženým v zbierke listín sa umožňuje na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov aj osobe, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti, znalcovi z odboru geodézie a kartografie, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, správcovi podľa osobitného predpisu, daňovému úradu, štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom je úrad, Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu.“

Ak nie ste vlastníkom, spoluvlastníkom, resp. inou osobou s právnym vzťahom k danej nehnuteľnosti, tak sa k týmto dokumentom dostanete len na základe plne moci.

Pri ústnej žiadosti je možné, že Vám kópiu vyhotovia na počkanie.

Katastrálny zákon však nestanovuje lehotu, do kedy musia byť vybavené žiadosti o vyhotovenie kópie, katastrálny odbor Okresného úradu sa riadi všeobecnou lehotou 30 dní od podania žiadosti.

Za vyhotovenie kópie sa platí správny poplatok podľa počtu strán, za každú aj začatú stranu zaplatíte 2 eurá. Do počtu strán sa počíta aj overovacia doložka na konci zmluvy.

Znalecký posudok

Ak v období odkedy vlastníte nehnuteľnosť ste potrebovali vypracovať znalecký posudok za účelom napríklad hypotekárneho úveru, tak titul nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičstvo,...) potrebuje znalec k vypracovaniu posudku a jeho kópia býva súčasťou príloh k znaleckému posudku.

Znalecký posudok sa odovzdáva v niekoľkých vyhotoveniach, v niektorých prípadoch dostanete kompletný posudok aj v elektronickej verzii. Ak Vám zostal jeden znalecký posudok na nehnuteľnosť, kópiu kúpnej zmluvy môžete nájsť aj tam.

Susedia

Ak potrebujete z kúpnej zmluvy len základné informácie o byte, vybavení a prislúchajúcich priestoroch, môžete požiadať o pomoc susedov z Vášho bytového bloku, ktorí majú rovnaký byt, aby Vám poskytli potrebné údaje zo svojej kúpnej zmluvy.

Nájdete nás Kováčska 17, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je monar.sk. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

kód
Obnoviť
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná