Banky umožnia odklad splátok úverov až na 9 mesiacov. Bude odklad možný aj pre platenie poistného?

Vláda sa s bankami dohodla o odklade splátok úverov v rámci balíka opatrení „LEX CORONA“ pre pomoc v tejto mimoriadnej situácii. Návrh zákona je na svete, vláda by o ňom mala rokovať v priebehu tohto týždňa.

Počas odkladu splátok úveru nebudete platiť istinu ani úrok. Ak však máte k úveru uzatvorené poistenie (v banke alebo v komerčnej poisťovni), splátku poistného budete musieť naďalej platiť.

Na základe aktuálne platnej legislatívy, konkrétne podľa Občianskeho zákonníka §801 ods.2 by neplatením poistného došlo k zániku poistnej zmluvy. To sa nevzťahuje len na poistenie v súvislosti s úverovými produktami, ale vo všeobecnosti na všetky druhy poistenia - PZP, rizikové životné poistenie, poistenie nehnuteľnosti,...

Z toho dôvodu poisťovne v súčasnosti nepripúšťajú možnosť odkladu splátok poistného.

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) zverejnila vyhlásenie, v ktorom vysvetľuje toto stanovisko:

Ako reprezentant poisťovní pôsobiacich na Slovensku citlivo vnímame a chápeme nepriaznivú situáciu našich klientov v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19. Poisťovne ju tiež pociťujú v plnom rozsahu tak, ako všetci obyvatelia, inštitúcie aj podniky. Aj poisťovne fungujú s obmedzeným počtom zamestnancov, z ktorých väčšina musí pracovať z domu. Napriek tomu plnia všetky svoje záväzky z poistných zmlúv a v rámci svojich možností robia všetko preto, aby klientom uplatňovanie ich nárokov zjednodušili a pomohli im v núdzi.

Výplaty poistných plnení poskytujú tak, ako doteraz a súčasná situácia dokonca spôsobila to, že vo väčšom rozsahu, ako obvykle. Živelné pohromy, havárie, úrazy, aj kriminalita, sa totiž odohrávajú bez ohľadu na pandémiu.blog poistenie platba.jpg

Poisťovne musia vyvíjať enormné úsilie, aby v tejto situácii dokázali plniť svoju funkciu bez toho, aby sa to dotklo nielen klientov, ale aj ich vlastného hospodárenia. K svojej práci potrebujú zdroje, a tými je práve poistné. Poistníci pravidelnými platbami poistného vytvárajú rizikový fond, z ktorého sa vyplácajú poistné plnenia tým, u ktorých nastala poistná udalosť – straty poistených sú kryté poistným od členov tohto rizikového spoločenstva. V tejto situácii preto nie je možné očakávať, že by poisťovne mohli pristúpiť na paušálny (plošný) odklad platieb poistného. Ak by to urobili, v pomerne krátkom čase by sa dostali do problémov, a tým by priviedli do problémov aj svojich klientov.

Naviac ­– súčasné právne normy neupravujú prerušenie poistenia, a ak klient prestane platiť poistné, zákonným dôsledkom je zánik zmluvy, a tým aj zánik poistnej ochrany. V takom prípade by klient musel v plnom rozsahu znášať aj veľké škodové udalosti, ktorých dôsledky môžu mať zničujúci dopad na jeho ekonomickú situáciu, a to iba preto, že chcel ušetriť niekoľko desiatok eur na ročnom poistnom. Dôsledky napr. havárie motorového vozidla, škôd na majetku spôsobených výbuchom plynu, požiarom, povodňou, záplavou alebo z inej príčiny, prípadne úrazu, choroby alebo úmrtia živiteľa rodiny, bývajú často fatálne.

V čase neistoty je preto poistenie jednou z mála istôt, keďže pri katastrofách dokáže zmierniť aspoň ich finančné následky.

Ak teda máte poistné zahrnuté v mesačnej splátke úveru, túto čiastku nezabudnite zaplatiť, inak poistenie zanikne.

Zdroj: SLASPO